Allmänna avtalsvillkor körkortsärenden (2021:1)

Dessa allmänna villkor gäller för körkortsärenden som utförs för klientens räkning av Polemikum Juridik AB (“Byrån”), org.nr. 559197-4794. Med körkortsärenden avses ärenden där Transportstyrelsen typiskt sett är motpart och innefattar bland annat yttrande inför beslut, överklaganden till allmän förvaltningsdomstol och allmän rådgivning gällande tolkning av författning som reglerar körkortsfrågor. Villkoren gäller dock inte till den del annat följer av lag eller av särskilt avtal med klienten. Genom att anlita Byrån anses ni ha tagit del av och accepterat dessa villkor.

1. Parter

Uppdragsavtalet ingås mellan klienten och Byrån som juridisk person. Något avtal föreligger inte mellan klienten och någon fysisk person med anknytning till Byrån. Fysiska personer med anknytning till Byrån har aldrig något personligt ansvar mot klienten, om inte personligt ansvar följer av tvingande lag.

2. Uppdragets utförande och omfattning

2.1 Kostnadsfri rådgivning. När en presumtiv klient kontaktar Byrån diskuteras ärendet kostnadsfritt under ett kort inledande skede.
2.2 Uppdragets omfattning. I samband med den kostnadsfria rådgivningen kommer Byrån och klienten normalt överens om uppdragets syfte och avgränsning. När avtal ingås muntligen skickar Byrån i regel efteråt en uppdragsbekräftelse till klienten med en redogörelse för uppdragets innehåll som kan variera i omfattning beroende på uppdragets komplexitet.
2.3 Uppdragets tidsåtgång. På klientens begäran kan Byrån i uppdraget inledande skede emellanåt lämna en ungefärlig uppskattning av när uppdraget kommer slutföras. Juridiska ärenden är ofta förenade med stor osäkerhet när det gäller tidsåtgången. Detta beror bland annat på att Byrån inte kan förutse vilka handläggningstider som kommer gälla hos Transportstyrelsen eller i domstol. För framdrift en av ärendet är det dessutom ofta helt nödvändigt att klienten medverkar i uppdraget genom att besvara Byråns frågor, lämna instruktioner och lämna över handlingar till Byrån. Har Byrån lämnat en ungefärlig tidsuppfattning ska detta inte tolkas som ett bindande löfte om att uppdraget kommer vara slutfört inom angiven tid.
2.4 Uppdragets utgång. Juridiska ärenden är ofta komplexa och förenade med stor osäkerhet vad gäller uppdragets utgång. Det gäller även för körkortsärenden. I körkortsärenden kan det till exempel vara osäkert vilken utredning Transportstyrelsen kommer presentera, hur Transportstyrelsen kommer ställa sig till vissa omständigheter, hur Transportstyrelsen yttrar sig i domstol och hur domstolen ställer sig i vissa rättsfrågor och värderar bevisning. På grund av detta ger Byrån aldrig några garantier för att klienten ska nå framgång i målet eller få ett visst utfall. Byrån kan i ett inledande skede uttala sig om uppdragets tänkbara utgång och under uppdragets framdrift revidera uppfattningen i takt med att nya omständigheter vägs in i bedömningen. Det ligger ofta i klientens intresse att få Byråns uppfattning om uppdragets utgång. Även om Byrån på klientens begäran uttalar sig om sannolikheter gällande tänkbara utgångar utgör detta aldrig någon garanti för ett visst resultat. Bedömningar av uppdragets utgång som tillhandahålls av Byrån i uppdragets inledande skeende i samband med den kostnadsfri rådgivningen är ofta förenad med synnerligen stor osäkerhet. Generellt sett gäller att ju längre tid Byrån arbetat med ärendet desto större möjligheter finns att lämna en tillfällig prognos om ärendets utgång.

3. Kommunikation

3.1 Kommunikationsmedel. Kommunikation i uppdraget sker huvudsakligen genom e-post och telefon/videosamtal. Klienten uppmanas att kontakta Byrån via e-post eller telefon och använda sms och andra chattverktyg restriktivt. Begränsning av antalet kommunikationsmedel underlättar hanteringen av uppdraget och medför att information som berör ärendet lagras sammanhållet.
3.2 Uppföljning av e-post. Säkerhetsanordningar kopplade till olika e-posttjänster kan ibland avvisa legitim e-post. Klienten ansvarar för att kontakta Byrån via telefon för den händelse att e-post inte besvarats av Byrån inom skälig tid. Klienten ansvarar även för att regelbundet kontrollera sin e-posttjänsts skräppost, och liknande säkerhetsanordningar, efter bortfiltrerade mail.
3.3 Sekretess. De kommunikationsmedel som används kan uppvisa brister ur sekretess- och säkerhetssynpunkt. Om klienten vill använda sig av särskilt kommunikationsmedel för uppdraget måste klienten meddela Byrån och ange det kommunikationsmedel som önskas. Byrån tar inget ansvar för att de kommunikationsmedel som används uppfyller särskilda krav på sekretess.
3.4 Avbokning av möten. Bokade möten, vare sig de är fysiska eller sker på distans, som inte avbokas minst 24 timmar innan utsatt mötestid debiteras till fullo.
3.5 Krav på handlingar som inkommer till Byrån från klient. Handlingar i ärendet som skickas till Byrån från klienten ska vara väl sorterade och strukturerade. Filerna ska ha lämpliga namn. Det arbete Byrån behöver lägga ned på att behandla till exempel otydliga skärmdumpar eller sammanslå en serie bilder till PDF-format eller motsvarande debiteras klienten.

4. Debitering och betalningsvillkor

4.1 Prismodeller. Byrån eftersträvar att tillhandahålla tjänster till attraktiva priser och är alltid villig att diskutera olika prismodeller med presumtiva klienter i samband med den inledande kostnadsfria rådgivningen. Debitering för uppdraget kan bland annat ske genom avtal om fast pris, löpande räkning eller provision.
4.2 Löpande räkning. Vid löpande räkning tillämpas ett timpris om 995 kr ink. moms mot privatpersoner. För övriga ärenden och mot kommersiella beställare bestäms arvodets storlek individuellt utifrån det enskilda uppdraget och beror bland annat på hur lång tid uppdraget pågår, den skicklighet som krävs, de värden som berörs, eventuella risker för Byrån och tidspress. Åtgärder som i regel föranleder debitering är till exempel genomgång av handlingar, telefonsamtal och mailkorrespondens, upprättande av yttrande och inlagor, rättsutredningar samt sortering och bearbetning av handlingar.
Minsta debiterade tid i varje nytt ärende är en timme. För att förenkla tidsredovisningen äger Byrån rätt att debitera varje påbörjad åtgärd i ärendet med fem minuter. Det gäller till exempel telefonsamtal, mail, sms och liknande. I timpriset ingår inte utlägg för porto, brev, resor, parkering, logi, hyra av möteslokal, avgifter till myndigheter och domstol eller andra omkostnader som kan uppkomma i ärendet. Dessa kostnader debiteras klient utan påslag.
4.2.1 Budgetpris. Vid löpande räkning ligger det ofta i klientens intresse att få en uppskattning av vad ärendet slutligen kommer kosta. För att tillse klientens behov kan Byrån lämna ett budgetpris. Ett budgetpris innebär att Byrån lämnar en bedömning av uppskattad tidsåtgång och slutkostnad utifrån liknande ärenden som Byrån hanterat tidigare. Budgetpriset utgör inget fast pris eller takpris utan Byrån förbehåller sig rätten att fakturera utöver budgetpriset. Byrån förbehåller sig rätten att överskrida budgetpriset med mer än 15 % (jfr 36 § konsumenttjänstlagen (1985:716)). Byrån strävar dock efter att underrätta klienten när budgetpriset överskrids.
4.3 Fast pris. Det fasta priset gäller endast för det arbete som ingår i uppdraget. Vad som ingår i uppdraget anges av Byrån i en uppdragsbekräftelse i samband med avtalets ingående. Ändringar och tilläggsarbeten debiteras enligt löpande räkning. Byrån strävar efter att få överenskommelser om ändringar och tilläggsarbeten dokumenterade skriftligen.
4.4 Fakturering. Betalning sker genom faktura som skickas till klientens e-post med bifogad PDF-faktura. Beroende på vilken e-posttjänst och vilka inställningar klienten har kan fakturan hamna i klientens skräppost eller liknande säkerhetsanordning. Klienten ansvarar för att kontrollera att fakturan inte har blivit bortfiltrerad.
4.4.1 Tidpunkt för fakturering. Uppdrag som endast omfattar yttrande till Transportstyrelsen faktureras när Transportstyrelsen bekräftat mottagande av yttrandet. I uppdrag som gäller överklagande till allmän förvaltningsdomstol sker fakturering när bekräftelse på mottagande av överklagandet erhållits av den instans som meddelat beslut. I övrigt sker fakturering i slutet av varje kalendermånad alternativt när ärendet är färdigt om uppdraget blivit färdigt innan slutet av första kalendermånaden.
4.4.2 Betalningstid. Betalning av Byråns fakturor ska ske inom tjugo (20) dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

5. Uppsägning

5.1 Uppsägning från klient. Ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller ej för avtalet. Även om avtalet ingås på distans saknar Byrån ett organiserat system för att träffa avtal på distans. Klienten äger dock rätt att när som helst, utan angivande av anledning, skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. När klienten säger upp avtalet i förtid äger Byrån rätt att ta skäligt betalt för den tid som lagts ned i ärendet fram till tidpunkten för uppsägningen samt för kostnader Byrån haft med anledning av avtalet.
5.2 Uppsägning från Byrån. Byrån äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande på grund av följande: (i) klienten inte medverkat i den utsträckning som kan förväntas genom att till exempel inte svara på mail/telefon, inte lämna instruktioner eller underlåter att tillhandahålla handlingar, (ii) klienten lämna oriktiga uppgifter kring omständigheter av betydelse för uppdragets utförande, (iii) klienten vidtar åtgärder som Byrån avrått ifrån, (iv) klienten inte betalat utställda fakturor i tid, (v) klienten agerar olämpligt mot företrädare för Byrån, myndighet eller annan som berörs av uppdraget, (vi) samarbetssvårigheter mellan Byrån och klienten, (vii) Byrån på grund av författning eller andra avtal har en skyldighet att frånträda avtalet, (viii) övriga omständigheter som inte skäligen bör tålas i en avtalssituation.

6. Ansvarsbegränsningar

6.1 Misstanke om brott. Körkortsärenden kan grunda sig i en brottslig gärning som klienten misstänks för. Detta kan innebära att två förfaranden inleds parallellt, dels att Transportstyrelsen överväger att ingripa mot körkortet genom ett interimistiskt beslut (tills vidare), dels en förundersökning som till exempel kan utmynna i ett straffrättsligt förfarande i allmän domstol. Byrån biträder aldrig sina klienter i straffrättsliga frågor kopplat till förundersökningen eller som ombud i allmän domstol. Byrån tar inget ansvar för hur utredningen i ärendet kan komma att påverka det målets handläggning hos polis, åklagare eller allmän domstol.
6.2 Avgränsning mot andra rättsområden. Byrån ger rådgivning inom körkortsjuridik och därtill angränsande rättsliga frågor som uppkommer i ärendet. På klientens begäran kan emellanåt Byrån uppge generell upplysningar om frågor som berör andra rättsområden eller angående frågor som ligger utanför uppdraget. Det gäller bland annat straffrättsliga och arbetsrättsliga frågor. Dessa upplysningar ingår inte i uppdraget och Byrån tar således inget ansvar för de konsekvenser som kan följa av att klienten agerar utefter upplysningarna.
6.3 Annan användning av råd och arbetsresultat. Byrån tar inget ansvar för skada som kan uppstå till följd av att klienten använder råd eller arbetsresultat för annat än för fullgörande av uppdraget.
6.4 Fel och försummelse från Byrån. Byrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Byrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och med de begränsningar som följer av detta avtal. Byråns sammantagna ersättningsskyldighet för skada och andra kostnader som uppkommit med anledning felet är begränsad till 10 gånger det sammantagna belopp Byrån fakturerat i ärendet ink. moms, dock aldrig mer än vad som omfattas av Byråns ansvarsförsäkring jämte förekommande självrisk. Skadeståndsskyldigheten är begränsad till direkt skada. Byrån ansvarar endast för den skada klienten faktiskt lider på grund av fel. Detta innebär bland annat att om klienten har en försäkring som kan täcka uppkommen skada är klienten skyldig att utnyttja försäkringen. Skadeståndsskyldighet gäller vidare inte för det klienten kan komma att behöva betala till tredje man på grund av felet.
6.5 Force majeure. Byrån är inte ansvarig för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Byråns kontroll som vi inte heller skäligen kunde ha beaktat vid uppdragets ingående, samt vars följder vi inte skäligen kunnat övervinna eller undvika. Har en särskild tid avtalats för uppdragets färdigställande har Byrån rätt till tidsförlängning och ska hållas skadeslös om förseningen beror på dylika omständigheter. Som oförutsedd omständighet räknas bland annat sjukdom eller annan giltig frånvaro hos Byråns anställda som förhindrar fullgörandet av uppdraget. Byrån är inte skyldig att ta in en extern konsult för att slutföra uppdraget i tid.
6.6 Missvisande uppgifter. Byrån tar för givet att de uppgifter som klienten lämnar till Byrån är korrekta. Byrån tar inget som helst ansvar för skada som uppstår hos klienten till följd av att klienten lämnat vilseledande eller oriktiga uppgifter.
6.7 Förtida upphörande. Byrån har ej heller något ansvar för skada som kan uppstå till följd av att Byrån säger upp uppdraget i förtid enligt p. 5.2.

7. Immateriella rättigheter

Byrån äger upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till arbetsresultatet. Klienten har rätt att använda arbetsresultatet för det avsedda ändamålet med uppdraget. Arbetsresultatet får inte ges allmän spridning eller användas för andra ändamål.

8. Reklamationer och klagomålshantering

Klienten får inte åberopa fel i tjänsten eller kräva Byrån på annat ansvar om klienten inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar Byrån meddelande om felet eller annan omständighet som kravet grundar sig på. Fel ska framföras till Byrån senaste inom en (1) månad från det att klienten har fått, eller borde ha fått, insikt om felet. I övrigt förlorar klienten under alla omständigheter sin rätt att kräva Byrån på ansvar om klienten inte framför en reklamation/riktar krav mot Byrån inom (8) månader efter slutfakturering.

9. Personuppgifter

Byrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget. För fullständig information om hur Byrån hanterar personuppgifter hänvisas klienten till https://www.polemikum.se/home/integritetspolicy/
Ändring av allmänna villkor

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras över tid. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida. I inledningen till de allmänna villkoren framgår beteckning för aktuell version. Ändringar i de allmänna villkoren omfattar inte pågående uppdrag utan endast de uppdrag som inleds eller påbörjas efter ändringen.

10. Information om Byrån

Polemikum Juridik AB
Organisationsnummer: 559197-4794
Bankgiro: 208-4267
Adress (endast postadress, ej besöksadress):
Selmedalsringen 8
129 36 Hägersten
Telefon: 076-0870410
E-post: info@polemikum.se
Hemsida: www.polemikum.se