Integritetspolicy

Polemikum Juridik AB, org. nr 559197-4794 (”oss, vi”) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi samlar företrädesvis in personuppgifter i samband med klientuppdrag där vi utför juridiska tjänster såsom inkassoverksamhet. Insamling av personuppgifter sker såväl vid förfrågningar om uppdrag och under utförande av uppdrag. Utan personuppgifter är det ofta svårt eller omöjligt att utföra ett uppdrag. Därför kan vi vara tvungna att tacka nej till ett uppdrag om du inte vill lämna dina personuppgifter till oss. För vissa uppdrag är det nödvändigt att kontrollera att personuppgifter stämmer gentemot offentliga myndigheter. Det gäller exempelvis folkbokföringsadresser för gäldenärer och borgenärer som inhämtas från skatteverket. Eftersom vi har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet från datainspektionen är vi även skyldiga att följa god inkassosed. Det innebär bland annat att vi för gäldenärsanteckningar i samband med ett fordringsärende. Behandling av gäldenärers personuppgifter grundar sig inte på gäldenärens samtycke utan på allmänt intresse. Inkassoverksamhet är nödvändigt för ett fungerande samhälle och det finns därför möjlighet för oss att behandla dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke. För att administrera ett fordringsanspråk behandlas personuppgifter vid upprättande av betalningskrav, påminnelser, avbetalningsplaner, stämningsansökan m.m. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med kontakt med våra leverantörer, för att upprätthålla klientkontakter, för klientanalyser, för att förbättra vår affärsmodell och för marknadsföringssyfte.

När du anlitar oss eller skickar en förfrågning via kontaktformuläret på webbplatsen är det nödvändigt att använda dina personuppgifter för att ingå avtalet eller för att uppfylla våra åtagandet i förhållande till det uppdrag du har gett oss. Det ligger då i ditt intresse att vi kan använda oss av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och för affärsutveckling grundar sig på berättigat intresse.

Dina personuppgifter behandlas alltid med största möjliga sekretess men kan komma att lämnas över till myndigheter i samband med att vi blir föremål för tillsyn. Om vi är tvungna att använda dina personuppgifter i kontakt med myndigheter blir de i regel en offentlig allmän handling och kan därför komma att begäras ut av envar. Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra företag som vi är i kontakt med för att hjälpa dig i ditt ärende. 

I vår verksamhet kan vi komma att behandla känsliga personuppgifter om dig. Det kan exempelvis gälla en förfallen fordran avseende ett läkarbesök eller medlemskap i en fackförening. I vår kontakt med dig eftersträvar vi alltid att anonymisera känslig information. Det kan innebära att – om det är möjligt utan att det finns risk för missförstånd – det på ett inkassokrav riktat mot dig inte framgår vilken typ av läkarbehandlingen som utförts eller vilket fackförbund som avses.   

Dina personuppgifter sparas så länge det krävs för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Klientuppgifter raderas efter tio år, men kan komma att sparas längre för återkommande klienter.   

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har även rätt att göra en invändning mot de personuppgifter vi behandlar om dig.  

Om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett mail till info@polemikum.se. 

Du kan även vända dig till Datainspektionen om du har fler frågor angående dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter. Datainspektionen utövar tillsyn över oss och du kan lämna ett klagomål till dem om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med de krav som ställs i lag. Du kommer i kontakt med datainspektionen på www.datainspektionen.se.