Vårdslöshet i trafik kan leda till förlorat körkort

Den som är misstänkt för eller dömd för vårdslöshet i trafik kan bli föremål för körkortsingripande från Transportstyrelsen. Ett ingripande innebär antingen att körkortet återkallas under en bestämd tid eller att körkortsinnehavaren tilldelas en varning. Innan Transportstyrelsen ingriper mot körkortet får du möjlighet att yttra dig. Många gånger kan yttrandet ha stor betydelse för utgången av Transportstyrelsen beslut. För den som saknar tid, eller kunskap om vad som ska lyftas fram i yttrandet, kan det vara fördelaktigt att ta kontakt med en jurist för att skriva yttrandet. Du kan komma i kontakt med Polemikum Juridik här. Om du blir missnöjd med Transportstyrelsens beslut kan du även överklaga till förvaltningsrätten.


Vårdslöshet i trafik

Vad innebär brottet vårdslöshet i trafik?

Brister du som vägtrafikant i väsentlig mån ”i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna” kan du dömas för vårdslöshet i trafik (se 1 § i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). Ansvar för vårdslöshet i trafik förbehålls sådana beteenden i trafiken som är att beteckna som vårdslösa i egentlig mening, och det är utan betydelse om en trafikolycka har inträffat eller ej. Den som i mer allvarliga fall gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik.

Exempel från praxis:

Vårdslöshet i trafik

Enligt godkänt strafföreläggande hade en person gjort sig skyldig till att ha framfört en bil i uttröttat tillstånd, somnat vid ratten och kört ned i ett dike och in i ett elskåp. Körkortet återkallades och spärrtiden sattes till 4 månader.

Grov vårdslöshet i trafik

En person var misstänkt för att ha framfört en bil i hög hastighet, bytt filer utan att blinka, hållit för kort avstånd till framförvarande fordon samt orsakat en trafikolycka genom att med berått mod kört in i en annan bilist vars bil välte och hamnade på sidan. Körkortet återkallades tills vidare med en återkallelsetid på 24 månader.

Spärrtid vid vårdslöshet i trafik

Vid körkortsåterkallelse på grund av vårdslöshet i trafik ska det bestämmas en spärrtid, d.v.s. en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Med andra ord – en period då du inte får köra. Spärrtiden ska var lägst en månad och högst tre år.

Enligt förarbetena till körkortslagen anses vårdslöshet i trafik vara en sådan allvarlig förseelse som normalt medför en spärrtid på minst fyra månader. Det förekommer dock såväl kortare som längre spärrtider. Vid grov vårdslöshet i trafik ligger spärrtiden på minst 12 månader om det inte finns synnerliga skäl för att sätta ned spärrtiden eller meddela en varning. Det är inte ovanligt med en spärrtid på 24 månader vid grov vårdslöshet i trafik. Det som kan påverka i förmildrande riktning är exempelvis hur länge du har haft körkort, om du gjort dig skyldig till några andra trafikförseelser, allvarligheten av överträdelsen, samt ditt behov av körkort i arbete och privat.

Varning och ringa överträdelser vid vårdslöshet i trafik

Att en person gör sig skyldig till vårdslöshet i trafik innebär inte per automatik att Transportstyrelsen ingriper mot körkortet. När vårdslösheten inträffat utan att bilen framförts kan körkortsingripande utebli. Så kan exempelvis vara fallet om en bildörr öppnas av föraren när bilen står parkerad och en förbipasserande cyklist kolliderar med bildörren. De lindrigaste fallen ska inte leda till ingripande och frågan ska alltid avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt.

När det visar sig att överträdelsen beror på ett tillfälligt förbiseende snarare än ett medvetet risktagande ska händelsen bedömas som ringa och lämnas utan ingripande. Från praxis kan nämnas ett exempel där en person kört ut från en utfart och missat att iaktta väjningsplikt vid en korsande cykelbana, vilket resulterade i att personen kolliderade med en mopedist.

När det föreligger särskilda skäl kan Transportstyrelsen meddela en varning istället för att återkalla körkortet. De särskilda skäl som måste kan vara att hänföra till antingen omständigheterna vid förseelsen eller till körkortshavarens personliga förhållanden.

Omständigheter vid förseelsen gäller dels förseelsens art, dels den konkreta trafikfaran. En avvägning sker med andra ord mellan förseelsens allvarlighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt och de trafikförhållanden som rådde på platsen. Med körkortshavarens personliga förhållanden avses främst förarens tidigare skötsamhet i trafiken med beaktande av hur länge föraren har innehaft körkort. Även körkortshavarens behov av körkort kan ha betydelse. Från praxis finns det exempel där varning tilldelats även om återkallelse är den huvudsakliga påföljden.

Ditt yttrande till Transportstyrelsen kan påverka

För den som godkänt ett strafföreläggande eller blivit dömd i domstol för vårdslöshet i trafik kan det komma som en överraskning när det trillar ned ett brev från Transportstyrelsen där det framgår att Transportstyrelsen överväger att ingripa mot körkortet. För många är körkortet en livlina för att få det dagliga livet med jobb och familj att fungera. Ofta betraktas körkortsingripandet som en värre påföljd än den dagsböter som följer för den som blir dömd för brottet vårdslöshet i trafik.

Innan Transportstyrelsen beslutar i ditt ärende har du möjlighet att yttra dig. Här har du ofta stor möjlighet att påverka beslutet. Transportstyrelsens bedömning ska alltid vara individualiserad och utgå från omständigheter i det enskilda fallet. De omständigheter du väljer att lyfta fram angående exempelvis trafikförhållandena vid överträdelsen, ditt behov av körkort m.m. kan därför få stor betydelse.

För att skriva yttrandet kan du använda Transportstyrelsens mall som följer med brevet. Mallen ger dock endast begränsad vägledning för vad som bör framgå i ett yttrande. Du kan alltid ringa din handläggare och ställa frågor i ditt ärende. Transportstyrelsen har precis som andra myndigheter en skyldighet att lämna den enskilde sådan hjälp att hen kan ta till vara sina intressen. Ett annat alternativ är att ta kontakt med en jurist med erfarenhet i körkortsärenden som hjälper dig att skriva yttrandet och överklaga om du blir missnöjd med Transportstyrelsens beslut.

Läs mer:

Du kanske även är intresserad av följande blogginlägg om körkortsingripande:

– Du kan påverka ett körkortsingripande vid fortkörning

– Är det möjligt att påverka ett körkortsingripande?

– Olovlig körning – En nedåtgående spiral för ditt körkortsinnehav

Förarbeten: prop. 1975/76:155 s. 100-101prop. 1985/86:115 s. 9prop. 1997/98:124 s. 41-42

Praxis: RÅ 83 2:54, RÅ 1986 ref. 95, RÅ 84 2:16 I och II

Fast pris yttrande till Transportstyrelsen från 2995 kr ink. moms.

Läs mer om våra priser här.

Behöver du hjälp med att skriva ett yttrande till Transportstyrelsen? 

Behöver du hjälp med att överklaga Transportstyrelsens beslut?