Taxiförare friad: Transportstyrelsen hade inte rätt att återkalla taxiförarlegitimation

I det här inlägget kommer vi att dyka djupt in i ett färskt rättsfall som har stor betydelse för taxibranschen i Sverige. Det handlar om ett domstolsavgörande som meddelades av Kammarrätten i Göteborg den 4 maj i år. Vi kommer att undersöka ett fall där en taxiförare fick sin legitimation återkallad av Transportstyrelsen på grund av anklagelser om att ha bedrivit taxitrafik utan tillstånd. Vi kommer att gå igenom processen från början till slut, från Transportstyrelsens initiala beslut, genom Förvaltningsrättens överklagande och slutligen till Kammarrättens avgörande.

Återkallelse av taxilegitimation ger katastrofala konsekvenser för taxiförare

Att få sin taxiförarlegitimation återkallad får katastrofala konsekvenser för en taxiförare. Om legitimationen återkallas kan föraren inte längre arbeta som taxiförare och förlorar därmed sin huvudsakliga inkomstkälla. Vid återkallelse sätts en spärrtid på minst tre år vilket i praktiken innebär att personen helt ofrivilligt måste byta yrke för att försörja sig. Förutom de uppenbara förlusterna av att inte kunna fortsätta arbeta som taxiförare och att förlora huvudsakliga inkomstkällan, möter många taxiförare ytterligare utmaningar när deras legitimation återkallas. En aspekt som kan vara särskilt påtaglig är svårigheterna att hitta alternativa anställningar eller yrken, speciellt för de som har invandrarbakgrund och kan ha svårigheter med det svenska språket.

Om du vill lära dig mer om processen och konsekvenserna av att få en taxiförarlegitimation återkallad, kan du läsa vårt tidigare blogginlägg här.

Transportstyrelsens motivering till återkallelse av taxiförarens körkort

Låt oss börja med att förstå varför Transportstyrelsen ursprungligen återkallade taxiförarens legitimation. Transportstyrelsen återkallade taxiförarens taxiförarlegitimation eftersom de ansåg att han hade bedrivit taxitrafik utan tillstånd direkt efter att hans enskilda taxitrafiktillstånd återkallades. Detta genom att han haft sitt fordon anmält i taxitrafik hos två olika tillståndshavare. När det första tillståndet återkallades för att tillståndsinnehavaren upplåtit sitt tillstånd till personer utan tillstånd att bedriva taxitrafik inledde han ett liknande upplägg med en ny tillståndsinnehavare. Transportstyrelsen ansåg att hans förtroende som taxiförare hade rubbats till så hög grad att hans legitimation skulle återkallas och en olämplighetstid bestämmas till tre år. Omständigheterna ansågs vara så pass allvarliga att det inte räckte att meddela en varning.

Förvaltningsrätten stödde Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsens beslut överklagades. I Förvaltningsrätten yrkade taxiföraren att hans taxiförarlegitimation inte skulle återkallas och i stället att han skulle meddelas en varning. Han argumenterade för att han inte var medveten om att förfarandet var olagligt. Förvaltningsrätten avslog dock hans överklagande och ansåg att han hade bedrivit taxitrafik utan tillstånd och att detta utgjorde ett sådant missförhållande som innebar att det fanns skäl att ifrågasätta taxiförarens lämplighet som förare i taxitrafik.

Kammarrätten omkullkastar Transportstyrelsens beslut: Taxiföraren behåller sin legitimation

Förvaltningsrättens beslut överklagades sedan till Kammarrätten som meddelade prövningstillstånd. I Kammarrätten yrkade taxiföraren att han skulle meddelas en varning. Han argumenterade att han inte var dömd för något brott och att det inte fanns någon misstanke om brott eller annan misskötsamhet som medförde att hans lämplighet som taxiförare kunde ifrågasättas. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och Transportstyrelsens beslut och ansåg att det saknades skäl att återkalla taxiförarens taxiförarlegitimation eller meddela honom en varning.

Kammarrätten resonerade att taxiförarens inte var dömd eller misstänkt för olaga taxitrafik. De ansåg därför att de omständigheter som Transportstyrelsen beskrivit inte kunde läggas till grund för varken återkallelse av legitimation eller varning för taxiföraren. De ansåg att det inte framkommit någon annan grund för återkallelse som rubbade förtroendet för taxiföraren att ansvara för befordran av passagerare och visade att han var olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik.

Betydelsen av lämplighetsbedömning i taxibranschen: Lärdomar från rättsfallet

Avgörandet belyser frågan om ”lämplighet” som taxiförare, ett centralt begrepp inom taxilagstiftningen. Det visar hur olika faktorer, inklusive brottslig aktivitet och beteende, kan ifrågasätta en individs lämplighet att vara taxiförare. Rättsfallet kan påverka hur liknande fall bedöms i framtiden och kan därför ha en direkt inverkan för taxibranschens taxiförare.

Fallet ger även en inblick i hur rättsprocessen fungerar när det gäller överklaganden mot Transportstyrelsens beslut. Det visar hur argument och bevis presenteras och bedöms i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten. För den som hamnar i en liknande situation kan det vara värt att fördjupa sig i rättsfallet. På grund av ovan angivna skäl är det viktigt för alla som är involverade i taxibranschen, inklusive taxiförare, att ha kännedom om rättsfallet.

Vi anser att Transportstyrelsen verkar ha en tendens att prioritera återkallelse framför att fria taxiförare som visar tecken på olämplighet. Kammarrättens beslut signalerar dock hopp om att fler taxiförare i framtiden kanske får möjlighet att fortsätta sin försörjning inom yrket, även om de gör en mindre misstag.

Behöver du överklaga ett beslut från Transportstyrelsen? Så kan Polemikum Juridik hjälpa dig

Som vi har sett i detta rättsfall kan processen att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen vara komplex och kräva noggrann förståelse för lagar och regler. Om du står inför en liknande situation och behöver hjälp med att navigera i juridiska processer, kan du kontakta Polemikum Juridik. Vi har expertis inom området och kan ge dig den vägledning och det stöd du behöver för att hantera ditt fall på bästa möjliga sätt.

Läs mer: Kammarrättens i Göteborg dom 2023-05-04 i mål nr 5781-22. Om du vill läsa domen kan du skicka ett mail till Kammarrätten i Göteborg och be dem skicka en kopia av domen helt utan kostnad. 

Fast pris yttrande i taxiärende
– från 3 995 kr ink. moms*

*Läs mer om våra tjänster och priser här