Olovlig körning – En nedåtgående spiral för ditt körkortsinnehav

Många av de som gör sig skyldiga till olovlig körning har ett oerhört stort behov av körkort. Det kan vara så stort att de inte klarar sig en månad utan det. Det är tyvärr alltför vanligt förekommande att de som drabbas av några månaders spärrtid på körkortet fortsätter köra under pågående spärrtid. Blir de ertappade av polisen får de en ny spärrtid av Transportstyrelsen. Sen fortsätter de köra utan giltigt körkort med nya spärrtider som blir längre och längre. Mönstret blir en nedåtgående spiral som leder till att de här personerna kanske aldrig får tillbaka körkortet igen.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet anmäldes under perioden 2012-2021 ca 30 000 brott om året beträffande olovlig körning. Vi har tidigare bland annat gått igenom hur ditt körkort kan påverkas av fortkörning och vårdslöshet i trafik. I det här inlägget går vi igenom hur ditt körkortsinnehav kan påverkas om du har gjort dig skyldig till olovlig körning.

Om du behöver hjälp med att skriva ett yttrande eller överklaga ett beslut angående olovlig körning från Transportstyrelsen kan du ta kontakt med Polemikum Juridik.

Olovlig körning

Olovlig och grov olovlig körning

Brottet olovlig körning framgår i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Enligt lagtexten ska man dömas för olovlig körning om man uppsåtligen för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon. Det kan till exempel handla om att man:

  • kör under pågående spärrtid
  • kör med ett ogiltigt utländskt körkort
  • kör tyngre fordon som man inte har behörighet för
  • kör med trimmad moped/A-traktor
  • inte följt särskilda villkor som gäller för körkortet (att man måste använda glasögon eller dylikt)
  • kör bil eller annat fordon fast man aldrig tagit körkort

Man skiljer i lagstiftningen mellan olovlig körning av normalgraden och grov olovlig körning. Vid bedömningen av om en olovlig körning är grov har det bland annat betydelse om man kör under pågående spärrtid eller om det är fråga om återfall i olovlig körning.

Den vanligaste påföljden för själva brottet olovlig körning är dagsböter, men det förekommer även att personer får korta fängelsestraff. Mer påföljdsstatistik för just olovlig körning kan du läsa i denna lagrådsremiss (se sida 13f). I samma lagrådsremiss framgår för övrigt att regeringen vill skärpa påföljden för grov olovlig körning från sex månader fängelse till ett år.

Återkallelse av körkort vid olovlig körning

Olovlig körning kan leda till att Transportstyrelsen ingriper mot ditt körkort, men även att en ansökan om körkortstillstånd avslås. Inledningsvis går vi igenom hur ingripandesituationen ser ut. Längre ner i inlägget kan du läsa om hur din ansökan om körkortstillstånd kan påverkas.

Vilka omständigheter påverka beslutet?

I förarbetena till körkortslagen nämns att de allvarligaste fallen av olovlig körning utgörs av situationer då föraren på grund av bristande kompetens kört på ett trafikfarligt sätt eller då någon kör trots att körkortet blivit återkallat. Vidare uttalas i samma förarbete att det vid bedömningen bör fästas uppmärksamhet vid den trafikfara som föraren har utgjort och också vid frågan om brottet kan antas vara av mera tillfällig art eller om det ger uttryck för en uttalad nonchalans mot trafikreglerna och de krav som ställs på en förare från trafiksäkerhetssynpunkt. Även i domstolspraxis har det fastslagits att just den konkreta trafikfaran har väldigt stor betydelse i bedömningen.

Att köra tung lastbil med släp på en trafikerad sträcka trots att man saknar rätt behörighet för det är ett exempel på en olovlig körning som kan vara synnerligen trafikfarlig. I andra sidan av skalan kan man nämna olovliga körningar där personer gör sig skyldig till olovlig körning dagen innan de tar körkort. I det läget har personen så goda kunskaper om trafikreglerna att den olovliga körningen sannolikt inte utgör någon trafikfara.

Det är inte bara den konkreta trafikfaran som har betydelse för ingripandet. Ditt behov av körkort och eventuella tidigare förseelser har också stor påverkan. Har du behov av körkort i arbete är det viktigt att du lyfter fram det på ett så tydligt och detaljerat sätt som möjligt. Även ditt privata behov av körkort tillmäts betydelse. Om du har gjort dig skyldig till tidigare trafikbrott kan det påverka negativt. Ett långt och fläckfritt körkortsinnehav kan vara en stor fördel i detta sammanhang. 

Varning eller återkallelse vid olovlig körning? – Vanliga spärrtider

Eftersom det finns så många olika typer av olovlig körning är det svårt att ange vad Transportstyrelsens beslut landar vid i normala fall. Spannet för ett fall av olovlig körning ligger inom varning till 9 månader spärrtid. Det förekommer även att olovliga körningar bedöms som ringa och lämnas utan vidare åtgärd. För att kunna svara mer exakt på vad som gäller i ditt fall måste man känna till vilken typ av olovlig körning det är fråga om. Att köra tung lastbil eller buss utan behörighet tillhör de allvarligaste fallen med längst spärrtid. Nedan följer två exempel från praxis.

3 månader spärrtid ändrades till varning

En person som helt saknade körkort körde hem från jobbet för att hjälpa sin dotter som blivit utelåst mitt i vintern. Efter några hundra meter blev han stoppad av polisen och godkände senare ett strafföreläggande för olovlig körning. Transportstyrelsen bestämde spärrtiden till 3 månader. Vi hjälpte till med överklagandet och framförde bland annat att personen tidigare haft körkort i sitt hemland och dessutom övningskört över 70 tillfällen i Sverige varav ett flertal tillfällen på den aktuella sträckan. Någon konkret trafikfara förelåg således inte. Transportstyrelsen omprövade sitt beslut och ändrade till varning. Målet avskrivs därefter från vidare handläggning i domstol.

7 månader spärrtid för två olovliga körningar

En person fick körkortet återkallat under en månad på grund av fortkörning. Personen hade stort behov av körkort för att driva sitt företag som riskerade att gå i konkurs om han inte kunde köra. Under pågående spärrtid gjorde personen sig skyldig till en olovlig körning genom att framföra bil trots att hans körkort var spärrat. Han fick för detta en ny spärrtid på sex månader. Under den nya spärrtiden gjorde personen sig skyldig till två nya fall av olovliga körning. För detta fick ha en ny spärrtid på 7 månader. Överklagandet avslogs av förvaltningsrätten. Det här är ett tydligt exempel på hur olovliga körningar riskerar att bli en nedåtgående spiral för körkortsinnehavet. 

Ansökan om körkortstillstånd

Ovan har vi tittat på hur olovlig körning bedöms i samband med ett körkortsingripande. Nu ska vi titta på hur olovlig körning kan påverka när du ansöker om körkortstillstånd.

Ibland krävs det att du ansöker om körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet efter en återkallelse, det gäller bland annat om du fått körkortet återkallat på grund av rattfylleri, opålitlighet i nykterhetshänseende eller grov vårdslöshet i trafik.

För att få körkortstillstånd måste du uppfylla vissa personliga och medicinska krav. Gällande de personliga kraven ska du förväntas följa trafikregler och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Vid ansökan kollar Transportstyrelsen upp om du tidigare gjort dig skyldig till olovlig körning och andra trafikbrott. Tidigare förekommande trafikbrottslighet är ett av flera kriterier som kan påverka om ansökan ska beviljas eller ej. Transportstyrelsen ska göra en helhetsbedömning och det avgörande är om du kan anses lämplig att ha körkort eller ej. 

Huvudregeln är att Transportstyrelsen kollar i sina register två år tillbaka i tiden räknat från när ansökan prövas. Olovliga körningar som ligger längre tillbaka i tiden än två år ska dock i normala fall inte beaktas.

I ett ärende vi hanterade hade Transportstyrelsen i ett avslagsbeslut beaktat olovliga körningar som låg drygt nio år tillbaka i tiden. Att beakta så passa gamla förseelser är enligt vår uppfattning inte förenligt med körkortslagstiftningen.

Även om du bara är misstänkt för olovlig körning kan Transportstyrelsen lägga händelsen till grund för ett avslag av din ansökan. Det krävs dock att det finns utredning i ärendet som visar att det är sannolikt att du kommer dömas för brottet. I de här fallen kan Transportstyrelsen behöva begära ut förundersökningen från polisen för att se om det finns omständigheter kring förseelsen som indikerar att du kommer dömas för olovlig körning.

Spärrtid vid avslag på ansökan om körkortstillstånd

Om du inte uppfyller de personliga kraven för att få körkortstillstånd får du ett avslag som förenas med en spärrtid som räknas från datum för det senaste kända brottet. Eftersom det kan ha gått flera veckor eller månader mellan datum för brott och Transportstyrelsens beslut upplevs spärrtiden i praktiken som kortare.

Så här kan det exempelvis stå i ett beslut från Transportstyrelsen:

Transportstyrelsen avslår din ansökan om körkortstillstånd och bestämmer spärrtiden – den period då du inte kan få körkort – till tolv månader. Spärrtiden började gälla från och med den 12 november 2022 och gäller till och med den 12 november 2023

I exemplet fattade Transportstyrelsen beslut den 9 december, medan den olovliga körningen begicks den 13 november. Spärrtiden börjar alltså räknas från en tidpunkt innan beslutet.

Vad påverkar spärrtiden och hur lång blir den?

Spärrtiden ska bestämmas efter en nyanserad bedömning i det enskilda fallet. För att undvika allt för spretig praxis har Transportstyrelsen tagit fram tabeller med normala spärrtider för olika förseelser som handläggarna utgår från. Spärrtidspraxis är emellertid alltid under utveckling. Transportstyrelsen granskar löpande överklaganden som går till förvaltningsdomstolarna och ändrar sina egna spärrtider i takt med att domstolarna gör strängare eller mildare bedömningar.

Hur lång blir spärrtiden för olovlig körning?
Om din ansökan om körkortstillstånd avslås på grund av en eller flera olovliga körningar hamnar spärrtiden i regel inom intervallet 6-18 månader. Ju fler olovliga körningar du gjort dig skyldig till desto längre blir i regel spärrtiden. Nedan följer några exempel från domstolspraxis. Spärrtiderna för olovlig körning vid ansökan om körkortstillstånd blir ofta längre än motsvarande vid ett ingripande. Det är olyckligt att det blivit så eftersom den konkreta trafikfaran i agerandet i sig är likvärdigt. 

En olovlig körning – 9 månader spärrtid

En person fick körkortet återkallat på grund av rattfylleri. Spärrtiden sattes till 12 månader. Under pågående spärrtid gjorde personen sig skyldig till olovlig körning vid ett tillfälle. Vid ansökan om körkortstillstånd ansåg Transportstyrelsen att personen inte uppfyllde det personliga lämplighetskravet för att ha körkort på grund av den olovliga körningen. Spärrtiden bestämdes till 9 månader. Överklagandet avslogs.

Fyra olovliga körningar – 15 månader spärrtid
En person gjorde sig skyldig till olovlig körning och fick körkortet återkallat. Under pågående spärrtid gjorde personen sig skyldig till fyra fall av olovlig körning. Vid ansökan om körkortstillstånd ansåg Transportstyrelsen att han inte uppfyller de personliga lämplighetskraven för att ha körkort. Spärrtid bestämdes till 15 månader. Förvaltningsrätten avslog personens överklagande.

Yttrande innan avslag på ansökan om körkortstillstånd

Innan du får ett avslag på din ansökan får du alltid möjlighet att yttra dig. Du får då hem ett brev från Transportstyrelsen där det klart och tydligt framgår varför Transportstyrelsen överväger att avslå din ansökan, att du har möjlighet att yttra dig innan beslut och när du senast måste yttra dig. Det här är din möjlighet att påverka Transportstyrelsen beslut. Tänkt på att kort om tid att yttra dig. Transportstyrelsen ger bara 14 dagar räknat från den dag de skickar underrättelsen. Det är därför viktigt att du agerar skyndsamt.

Det ska alltid göras en helhetsbedömning i varje enskilt ärende. Det du för fram om ditt behov av körkort eller andra relevanta omständigheter kan därför påverka. Vilken påföljd du dömts till kan också ha betydelse. Fängelse betraktas till exempel som allvarligare än dagsböter. Det kan även beaktas om du genomfört en positiv förändring i din livssituation som tyder på att situationen är annorlunda nu än vad den var i samband med händelsen som ligger till grund för beslut. Alla dessa omständigheter kan påverka spärrtiden i mildrande riktning.

Överklaga Transportstyrelsens beslut

Om Transportstyrelsen har avslagit din ansökan om körkortstillstånd kan du givetvis överklaga beslutet till domstol. I beslutet ska det finnas en motivering till beslutet, till exempel att du inte uppfyller de det personliga lämplighetskravet på grund av en eller flera olovliga körningar under pågående spärrtid. Av beslutet ska det även framgå när, var och hur överklagan ska skickas in. Enligt förvaltningslagen ska ett överklagande ske skriftligen. Tyvärr är det många som är allt för otydliga i sitt överklagande. Det är inte tillräckligt att ringa handläggaren på Transportstyrelsen och allmänt klaga på beslutet.

Behöver du hjälp? – ta kontakt med oss!

Om du vill ha professionell juridisk hjälp med att skriva ett yttrande eller ett överklagande kan du vända dig till Polemikum Juridik. Vi specialiserar oss på körkortsjuridik och har stor vana av att agera ombud mot Transportstyrelsen. De som vänder sig till Polemikum Juridik har en sak gemensamt och det är att de alla har ett väldigt stort behov av körkort.

När vi skriver ett yttrande inhämtar vi en fullmakt från dig så att du slipper skicka in yttrandet själv. Vi arbetar nästan uteslutande med fasta priser så att du som klient ska känna dig trygg med vad det kommer kosta i slutändan. Tack vare en hög grad av specialisering kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser. Ta kontakt med oss här.

Fast pris körkortsärende – yttrande/överklagande
– från 2995 kr ink. moms*

*Läs mer om våra tjänster och priser här

Detta inlägg har 3 kommentarer

Kommentarer är stängda.