Ditt körkort kan återkallas på grund av medicinska skäl

En körkortsåterkallelse på grund av medicinska skäl medför ofta att man får klara sig utan körkort under en väldigt lång tid. Det kan innebära en segdragen process för att få tillbaka körkortet. Om det medicinska hindret inte undanröjs kan körkortet vara förlorat för alltid. Återkallelse på grund av medicinska skäl brukar särskilt vara besvärligt för personer med högre behörigheter där det generellt sett ställs högre medicinska krav. Olyckligt nog är det även de personerna som har störst behov av körkort – såsom buss- och lastbilsförare. Precis som vid andra körkortsåterkallelser så får du givetvis möjlighet att yttra dig inför Transportstyrelsens beslut. Ofta finns det möjlighet att påverka. Om du behöver hjälp med att skriva ett yttrande eller överklaga ett beslut kan du ta kontakt med Polemikum Juridik här.

körkort

Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort om dina förutsättningar för att köra ett fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att du från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort. Har du ett medicinskt problem som innebära en stor trafiksäkerhetsrisk får du helt enkelt inte ha körkort. Det du kanske inte känner till är att en stor del av dessa återkallelser börjar med att en anmälan inkommit till Transportstyrelsen från en läkare. Därefter startas en utredning som kan leda till att körkortet går förlorat.

År 2021 återkallade Transportstyrelsen 5 609 körkort på grund av medicinska skäl. Detta är den tredje vanligaste återkallelsegrunden. 

Vilka medicinska förhållanden kan leda till att körkortet återkallas?

Alla sjukdomar och medicinska förhållanden som påverkar din körförmåga till den grad att det blir en trafiksäkerhetsrisk kan medföra ett hinder för dig att ha körkort. Det är i Transportstyrelsens medicinska föreskrifter som det framgår vilka medicinska förhållanden som kan utgöra hinder för att ha körkort. Föreskrifterna innehåller 18 kapitel, varav en majoritet är ägnade åt krav som gäller för olika sjukdomstillstånd. Några exempel på medicinska förhållanden som kan utgöra hinder för körkort enligt föreskrifterna tas upp nedan. Vissa medicinska förhållanden som nämns nedan utgör endast hinder för högre behörigheter.

  • Bristande synfunktion

Nedsatt synförmåga kan givetvis innebära ett hinder mot att inneha körkort. Alla som ansöker om körkortstillstånd måste skicka in ett intyg om synprövning till Transportstyrelsen. Det finns flera orsaker till nedsatt syn som kan medföra hinder för körkortsinnehav, till exempel dubbelseende (diplopi), nattblindhet och nedsatt mörkerseende, enögdhet, nedsatt synskärpa, synfältsskador, katarakt (grå starr) och glaukom (grön starr).

Exempel från praxis: Transportstyrelsen började utreda en persons medicinska förhållande på grund av att det kommit till deras kännedom att personen hade glaukom (grön starr). Av läkarintyg framgick att personens glaukom orsakat synfältsdefekter. En synfältsundersökning hade genomförts enligt Estermans metod. Resultatet av denna undersökning visade att personen hade en synfältsdefekt som till sin utbredning var större än två intilliggande punkter. Kraven som ställs för det perifera synfältet uppfylldes därmed inte längre. Personens körkort och körkortstillstånd återkallades. Beslutet överklagades utan framgång till förvaltningsrätten och kammarrätten. (Kammarrättens i Jönköping dom 2022-01-28 i mål nr 1814-21) 

  • Epilepsi, epileptiskt anfall och annan medvetandestörning

Enligt en rapport från Socialstyrelsen hade år 2019 ca 81 000 personer epilepsi i Sverige. Omkring 5 500 får diagnosen varje år. Att få diagnosen epilepsi kan innebära livslång sjukdom. Epilepsi och epileptiska anfall kan utgöra hinder för att inneha körkort. Även annan medvetandestörning än som orsakats av ett epileptiskt anfall kan utgöra hinder för körkort. Svenska Epilepsiförbundet har skrivit en artikel om epilepsi och körkort som du kan läsa här.

Exempel från praxis: En person hade enligt läkarintyg som inkommit till Transportstyrelsen vårdats på sjukhus på grund av ett alkoholutlöst krampanfall. Transportstyrelsen betraktade – i enlighet med de medicinska föreskrifterna – krampanfallet på samma sätt som ett epileptiskt anfall. Personens körkort återkallades. Ett första epileptiskt anfall under den senaste sexmånadersperioden utgör enligt Transportstyrelsen medicinska föreskrifter hinder för att inneha körkort för lägre behörigheter. I detta fall återkallades även personens högre behörigheter för buss och lastbil. För de högre behörigheterna är ett första epileptiskt anfall hinder för innehav av körkort om det skett de senaste fem åren. Kraven är alltså betydligt strängare för de med högre behörigheter. Personen i ärende arbetade som lastbilschaufför och skulle genom beslutet vara förhindrad att arbeta tills denne kunde visa att det inte skett något nytt epileptiskt anfall under en femårsperiod. Beslutet överklagades med hjälp av jurist. 

Förvaltningsrätten ansåg i likhet med Transportstyrelsen att personen inte uppfyllde de medicinska kraven för att få ha körkort. Avgörande överklagades dock till kammarrätten som upphävde Transportstyrelsens beslut. Kammarrätten ansåg inte att det av journalanteckningarna kunde utläsas att personen haft ett krampanfall som observerats av sjukvårdspersonal. I journalanteckningarna framgick att personen ”inkommer efter kramp”, ”hade kramper”, ”krampat i sin mammas bostad” och ”kom in med kramp”. Kammarrätten ansåg att uppgifterna inte kunde bedömas som tillförlitliga eftersom det inte framgick i journalerna varifrån uppgifterna om kramperna kom ifrån. Transportstyrelsen hade därmed inte gjort sannolikt att personen haft ett epileptiskt anfall. (Kammarrättens i Sundsvall dom 2021-02-11 i mål nr 2657-20)   

  • Missbruk och beroende

Missbruk eller beroende av till exempel alkohol eller psykoaktiva substanser kan leda till att körkortet återkallas. Som psykoaktiva substanser menas bland annat amfetamin, kokain, och cannabis. Anledningen till detta är att man vid bruk av dessa substanser helt enkelt blir en mycket sämre förare. Hjärnan reagerar långsammare och hela kroppen påverkas. Alkohol kan medföra dubbelseende. Omdömet försämras och man kan riskera att somna vid ratten. En längre tids missbruk av vissa substanser kan leda till ett permanent nedsatt hälsotillstånd som påverkar körförmågan. Diagnoserna missbruk och beroende kan ställas enligt kriteriebaserade system för diagnosklassifikation, till exempel DSM-IV eller ICD 10, men även på andra sätt enligt medicinsk praxis. 

Har man en gång fått diagnosen beroende eller missbruk utgör detta ett hinder för att ha körkort tills dess att varaktig nykterhet har verifierats. Det spelar alltså ingen roll att det gått flera år sedan du fick diagnosen och att du anser att det där tillhör ditt förflutna. Varaktig nykterhet innebär att du under en observationsperiod måste införskaffa läkarintyg och lämna prover som visar att du inte längre har ett missbruk eller beroende. Begreppet “varaktig nykterhet” leder tankarna till avståndstagande från alkohol, men kan i detta sammanhang syfta på avståndstagande från alla substanser som man kan ha missbruk eller beroende av. Att lämna prover medför kostnader som du får stå för själv. Här kan du se ett exempel på vad det kostar att lämna prover och skaffa läkarintyg för alkohol och droger.

Hur många provtagningar som krävs beror på vilken substans det gäller. Provtagningen sker med kort varsel och urinprover övervakas. Även efter att nykterhet har verifierats kan körkortet villkoras med läkarintyg och nya prover under en längre period. Det kan alltså ta väldigt lång tid innan du blir helt kvitt kontakterna med Transportstyrelsen. Tidningen Equal har i en intressant artikel skrivit om ”Sara” som fick kämpa mot Transportstyrelsen och lämna prover i tre år efter körkortsåterkallelse. hennes historia är inte unik.        

I undantagsfall kan du få behålla körkortet trots att du inte har verifierat nykterhet. Det gäller om omständigheterna i övrigt med styrka talar för en god prognos. I dessa fall ska det alltid göras en nyanserad bedömning. Att läkaren bedömer att prognosen för fortsatt skötsamhet är god har ofta stor betydelse.

Observera att Transportstyrelsen kan ingripa mot ditt körkort redan innan det har utvecklats missbruk eller beroende. När det finns flera så kallade nykterhetsanmärkningar mot körkortshavaren kan Transportstyrelsen ingripa på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Skäl för att ingripa kan t.ex. bero på att du blivit omhändertagen enligt LOB eller att du åkt fast för narkotikabrott. Du kan läsa mer om detta genom länkarna ovan.

Är läkare skyldiga att anmäla till Transportstyrelsen?

Enligt körkortslagen är din läkare skyldiga att anmäla till Transportstyrelsen om du inte uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehav. Transportstyrelsens behov av uppgifter utgör ett undantag från läkarnas tystnadsplikt. Detta är det få som känner till. Din läkare ska dock alltid underrätta dig innan en anmälan görs. En läkare kan avstå från att anmäla till Transportstyrelsen om det finns anledning att anta att du kommer följa läkarens tillsägelse att inte köra mer. Det senare kallas även för ett muntligt körförbud. Läkarnas anmälningsskyldighet kan det så klart råda delade meningar om. Å ena sidan är det viktigt av trafiksäkerhetsskäl, å andra sidan riskerar det att förstöra förtroendet till läkaren och kan medföra att vissa personer håller sig borta från vården. I en artikel från Dagens Medicin från 2017 framgår en del av problematiken med läkarnas anmälningsplikt. 

En anmälan till Transportstyrelsen från en läkare kan ske av en mängd varierande anledningar. Det kan till exempel ske om du blir intagen till akuten på grund av en stroke och läkarna anser att det finns risk för en ny stroke. En anmälan kan även ske om det vid en läkarundersökning visar sig att du har nedsatt kognitiv förmåga till följd av sjukdom eller om du uppvisar en överkonsumtion av alkohol.

En anmälan från en läkare innebär inte per automatik att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet. Läkare är inga jurister och kan inte förväntas ha full koll på vilka regler som gäller enligt körkortslagen och de medicinska föreskrifterna. Transportstyrelsen måste alltid göra en egen bedömning om personen uppfyller de medicinska kraven eller ej. En anmälan från läkare är dock ofta en starkt indikation på att personen är olämplig att ha körkort.  

Vad innebär ett muntligt körförbud?

En läkare kan som ett alternativ till att anmäla till Transportstyrelsen ge en person ett muntligt körförbud. Ett muntligt körförbud medför inte att ditt körkort blir återkallat utan det är fortfarande giltigt. Av trafiksäkerhetsskäl bör det dock följas. Den läkare som får reda på att du inte följer det muntliga körförbudet lär dessutom inte tveka på att göra en formell anmälan till Transportstyrelsen. Det muntliga körförbudet kan pågå under en längre period. I ett fall från förvaltningsrätten hade en läkare gett en patient med epilepsi muntligt körförbud under ett år.

Att läkaren ger dig ett muntligt körförbud är ingen garanti för att du inte kommer bli kontaktad av Transportstyrelsen. Det förekommer nämligen att läkare både meddelar muntligt körförbud och dessutom anmäler till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen inleder då en utredning för att se om du uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. Ett muntligt körkortsförbud tolkas av Transportstyrelsen som en stark indikation på att du är olämplig att inneha körkort och att ditt körkort bör återkallas.

Vilken spärrtid gäller för återkallelse på grund av medicinska skäl?

Vid medicinsk återkallelse får du ingen spärrtid. Du har dessutom ingen möjlighet att tilldelas en varning som man annars kan få om man till exempel åkt dit för fortkörning eller anses opålitlig i nykterhetshänseende. Efter återkallelse på grund av medicinska skäl måste du alltid ansöka om körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. I samband med detta prövas om du uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. Beroende på vilken sjukdom det är fråga om kan det ta lång tid (ibland flera år) innan du får tillbaka körkortet. En del som blir av med körkortet på grund av sjukdom får aldrig tillbaka körkortet igen eftersom det medicinska hindret aldrig undanröjs.

Finns det några alternativ till återkallelse?

Visar utredningen att det inte föreligger något medicinskt hinder för dig för att ha körkort ska ärendet avskrivas helt och du får då behålla körkortet. Det kan till exempel vara så att uppgifterna från anmälande läkare är felaktiga eller att den aktuella sjukdomen inte är så allvarlig att den kan grunda en körkortsåterkallelse. Om ärendet avskrivs får du ett skriftligt beslut om detta från Transportstyrelsen.

Även om Transportstyrelsen väljer att inte ingripa mot dig på grund av medicinska skäl kan de besluta att villkora ditt körkortsinnehav. Transportstyrelsen kan till exempel villkora körkortet att avse fordon med viss utrustning eller att körning endast får ske om glasögon, hörapparat eller protes används. Villkoret kan även bland annat innebära att körning bara får ske inom ett visst område, en viss tid eller med en viss typ av transport. Särskilda villkor som gäller för körkortet syns på körkortets baksida.

Transportstyrelsen kan även villkora ett beslut med att du måste inkomma med läkarintyg. För många sjukdomar finns en möjlighet att beviljas fortsatt innehav mot att du inkommer med läkarintyg inom viss tid. För vissa progressiva sjukdom kan till exempel Transportstyrelsen ställa krav på att läkarintyg ska lämnas inom en viss tid och att man då gör en ny prövning om du fortsatt uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort.

Kan Transportstyrelsen återkalla körkortet innan den medicinska utredningen är färdig?

Ja, det är faktiskt möjligt. När det finns information som visar att en person inte uppfyller de medicinska kraven kan Transportstyrelsen återkalla körkortet tills vidare (interimistiskt) innan den medicinska utredningen är färdig. Att inte följa ett muntligt körförbud är ett exempel på en sådan omständighet som kan leda till att körkortet återkallas tills vidare. Transportstyrelsen kan då återkalla körkortet samtidigt som den förelägger dig om att inkomma med läkarintyg.

Återkallelse tills vidare får bara ske om det är sannolikt att körkortet kommer återkallas slutligt när utredningen är färdig. Innan Transportstyrelsen ingriper tills vidare får du möjlighet att yttra dig. Du har då möjlighet att påpeka eventuella felaktigheter i det medicinska underlaget och således påverka utgången av Transportstyrelsens beslut. Ett beslut om att återkalla tills vidare kan överklagas till domstol precis som ett vanligt beslut om återkallelse.

Kan jag påverka Transportstyrelsens beslut?

I många fall finns det möjlighet att påverka. Ditt yttrande och den bevisning som du kan presentera för Transportstyrelsen kan ha stor påverkan på utgången. Det medicinska underlaget kan innehålla brister eller vara otillräckligt för att Transportstyrelsen ska kunna ingripa. Det är viktigt att läsa igenom underlaget och kontrollera vad läkarna faktiskt har skrivit om din sjukdom. Stämmer till exempel angivna datum? Är uppgifterna baserade på läkarens egna iakttagelser eller på någon annans? Stämmer angivna symptom och den sjukdomsbild som läkaren beskrivet? Finns det felkällor som förklara dåliga provsvar? Har intygsskrivande läkare rätt specialistkompetens?

Det finns ingen anledning för dig att framföra ditt behov av körkort i medicinska ärenden eftersom ingripandet sker på grund av trafiksäkerhetsskäl. Ditt behov av körkort kommer då inte beaktas. Du bör alltså inte fokusera på att lyfta fram ditt behov av körkort i arbete eller privat utan istället fokusera på den medicinska utredningen och visa att det inte finns något medicinskt hinder för dig för att ha körkort.

Får jag möjlighet att yttra mig innan Transportstyrelsens beslut?

Innan Transportstyrelsen ingriper mot ditt körkort får du alltid möjlighet att yttra dig. Transportstyrelsen ska, i likhet med andra myndigheter, alltid kommunicera med dig innan det fattas ett beslut och ge dig möjlighet att yttra dig. Ofta har man kort tid på sig att yttra sig så det gäller att agera fort. Det är vanligt att personer bara har några dagar på sig att yttra sig när brevet från Transportstyrelsen väl dimper ned i brevlådan.

Yttrandet är din möjlighet att påverka och här gäller det att inte lämna något åt slumpen. Att få ett körkort återkallat på grund av sjukdom eller liknande leder ofta till stor osäkerhet kring när körkortet kan återfås. Det kan ta allt från månader till flera år innan det är möjligt att få tillbaka körkortet, allt beroende på vilken medicinsk grund körkortet återkallas på. Ett välskrivet yttrande kan till exempel leda till att Transportstyrelsen väljer att inte ingripa alls eller att de ber dig inkomma med kompletterande läkarintyg för att ytterligare belysa ärendet.

Om du är osäker på vad du ska skriva i ditt yttrande kan du ta hjälp av en jurist som arbetar med körkortsjuridik. Oavsett om du anlitar Polemikum Juridik eller annan juristbyrå bör du kontrollera att den specialiserar sig på körkortsjuridik.

Kan jag överklaga Transportstyrelsen beslut?

Självklart kan du överklaga Transportstyrelsens beslut. Det kostar ingenting att överklaga till förvaltningsrätten, förutom dina egna ombudskostnader. Överklagar du själv är det helt kostnadsfritt. Du riskerar inte att få betala Transportstyrelsens rättegångskostnader och du kan inte få beslutet ändrat till det sämre. Handläggningen i förvaltningsrätten är vanligtvis helt skriftligt så du behöver inte vara orolig för att “ställas inför skranket”. Handläggningstiderna för medicinska ärenden är emellertid ofta ganska långa. Detta beror på att dessa ärenden inte är prioriterade av domstolarna på samma sätt som körkortsärenden med korta spärrtiden (till exempel fortkörningar med några månaders spärrtid). Räkna med att du generellt sett får vänta ett antal månader innan det kommer en dom.

Ställs det samma krav för olika typer av behörigheter?

Generellt sett ställs det högre medicinska krav för högre behörigheter, det vill säga om man ska köra buss och lastbil. Däremot ställs det inga medicinska krav för förarbevis för snöskoter, moped klass II, och terränghjuling. Eftersom det ställs högre krav på högre behörigheter kan det bli så att de högre behörigheter återkallas medan du får behålla “den vanliga” behörigheten för personbil. Detta kallas även för delåterkallelse.

Hur inleds ett ärende angående medicinsk återkallelse?

Transportstyrelsen utredning inleds ofta med att det inkommer en anmälan från någon extern. Denna anmälan kan som ovan nämnts komma från en läkare som är skyldig att anmäla enligt lag. Det kan även komma från en polis som i sitt yrke kommit i kontakt med en person som den anser är olämplig att ha körkort. Det förekommer även att anonyma privatpersoner hör av sig till Transportstyrelsen om att en viss person inte bör vara ute på vägarna och köra. Enligt körkortsförordningen är Transportstyrelsen skyldig att starta en utredning så fort det finns anledning att anta att en person inte uppfyller kraven för att ha körkort. Även anonyma anmälningar måste utredas och kan inte bara avfärdas.

Ett ärende inleds dock inte alltid med att någon inkommer med en formell anmälan om en persons medicinska tillstånd. Det förekommer att Transportstyrelsen snappar upp uppgifter om en persons sjukdomstillstånd från helt andra källor. Det förekommer att personer i sina yttranden – till exempel i samband med en fortkörning – skriver att de har stort behov av körkort på grund av ett visst sjukdomstillstånd. Denna uppgift kan innebära starten på en medicinsk utredning. Det gäller alltså att tänka igenom vad du skriver. Det är ingen god tanke att överdriva ett sjukdomstillstånd i ett desperat försök att få ned spärrtiden. Det kan straffa sig.

Transportstyrelsen kan även snappa upp medicinska uppgifter i förhörsprotokoll från polisen och andra handlingar som de läser igenom i helt andra ärenden. Det är även vanligt att medicinska uppgifter kommer till Transportstyrelsens kännedom i samband med att man ansöker om körkortstillstånd för högre behörigheter. En ansökan om körkortstillstånd kan alltså sluta med att du varken får tillstånd för högre behörigheter eller behålla ditt vanliga körkort.

Hur går Transportstyrelsen utredning till?

När Transportstyrelsen tagit emot en anmälan eller snappat upp en uppgift om ett sjukdomstillstånd på annat sätt startar de en utredning för att kontrollera om du uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. Om det inkommit en anmälan från en läkare kan detta räcka för att körkortet ska återkallas. Ofta krävs dock utredande åtgärder. Utredningen kan innebära att Transportstyrelsen förelägger dig att inkomma med läkarintyg från en specialistläkare.

Specialistläkare har en särställning i dessa sammanhang. För att Transportstyrelsen ska kunna göra en medicinsk återkallelse måste det finns ett läkarintyg från en specialistläkare (undantag gäller dock för otillräcklig synskärpa). Transportstyrelsen medicinska föreskrifter innehåller en lång lista på vilka specialistkompetenser som krävs för olika sjukdomar. Ett läkarintyg gällande en psykisk sjukdom ska till exempel vara utfärdat av en läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Transportstyrelsen kan även remittera till sina så kallade rådgivande läkare för att få en medicinsk bedömning. De rådgivande läkarna är inte anställda av Transportstyrelsen utan används för att handläggarna ska få möjlighet att fatta korrekta beslut gällande medicinska ärenden. Den rådgivande läkarens verkar som expertrådgivare till handläggarna och deras medicinska bedömning följs ofta, men däremot är det handläggarens ansvar att säkerställa att beslut i ärende i övrigt stämmer med relevanta författningar.

Rådgivande läkare har en något märkligt och hemlighetsfull roll i Transportstyrelsens ärenden. Det är ofta svårt att få kontakt med den rådgivande läkaren och ofta förekommer ingen kontakt mellan den person ärendet berör och läkaren. Om du har frågor till den rådgivande läkaren som gäller läkarens bedömning kan du efterfråga kontaktuppgifter till läkaren. Eftersom den rådgivande läkarens bedömning har stor betydelse för utgången av ärendet är det viktigt att få insyn i vad de grundar sin bedömning på och få möjlighet att ifrågasätta och påpeka eventuella felaktigheter. Skulle Transportstyrelsen vägra att lämna ut kontaktuppgifter till läkaren kan du begära ett överklagbart beslut. En avslagen begäran om att lämna ut allmänna handlingar överklagas till kammarrätten som första instans.

Måste jag följa ett föreläggande om läkarintyg?

En viktig utredningsåtgärd för Transportstyrelsen i medicinska ärenden är att förelägga om läkarintyg. Detta innebär att Transportstyrelsen skickar hem ett brev till dig där du ombeds att inkomma med ett läkarintyg inom en viss tid. Att inte följa ett sådant föreläggande är i sig återkallelsegrundande. Det är alltså ingen bra idé att ignorera föreläggandet i hopp om att undvika en medicinsk återkallelse. Ett föreläggande om att lämna läkarintyg kan inte överklagas direkt utan först i samband med beslut i ärendet. Däremot kan Transportstyrelsen dra tillbaka sitt föreläggande om det framkommer uppgifter om att föreläggandet utfärdats på helt felaktig grund.

Föreläggande om läkarintyg har särskilt behandlats i ett annat blogginlägg. 

Behöver du hjälp med att skriva ett yttrande?

Om du vill ha professionell juridisk hjälp med att skriva ett yttrande kan du vända dig till Polemikum Juridik. Vi specialiserar oss på körkortsjuridik och har stor vana av att agera ombud mot Transportstyrelsen. De som vänder sig till Polemikum Juridik har en sak gemensamt och det är att de alla har ett väldigt stort behov av körkort.

När vi skriver ett yttrande inhämtar vi en fullmakt från dig så att du slipper skicka in yttrandet själv. Vi arbetar nästan uteslutande med fasta priser så att du som klient ska känna dig trygg med vad det kommer kosta i slutändan. Tack vare en hög grad av specialisering kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser. Ta kontakt med oss här.

Fast pris körkortsärende – yttrande/överklagande
– från 3 495 kr ink. moms*

*Läs mer om våra tjänster och priser här

Behöver du hjälp med att skriva ett yttrande?

Vill Transportstyrelsen ingripa mot ditt körkort?

Detta inlägg har 8 kommentarer

Kommentarer är stängda.