Narkotikabrott kan leda till att körkortet återkallas

Om du har blivit dömd för narkotikabrott finns det en risk att Transportstyrelsen inleder en utredning för att se om du är lämplig som körkortsinnehavare. Utredning kan leda till att körkortet återkallas på grund av att du som körkortshavare anses opålitlig i nykterhetshänseende. Spärrtid sätts vanligtvis till ett år från senaste kända nykterhetsanmärkning, till exempel från senaste tillfället du begick ett narkotikabrott. Innan Transportstyrelsen ingriper mot ditt körkort har du möjlighet att skriva ett yttrande. Ditt yttrande kan få stor betydelse för Transportstyrelsens beslut. Om du behöver hjälp att skriva ett yttrande i ett körkortsärende kan du kontakta Polemikum Juridik här.

Narkotikabrott körkort

Ingripande mot körkortet kan ske oavsett om narkotikabrottet är av normalgraden eller ringa. Det är narkotikabruket i sig som motiverar ingripandet. Om du har blivit dömd dömd för narkotikabrott och långt senare fått ett brev från Transportstyrelsen där det framgår att du riskerar att förlora körkortet så kommer detta troligen som en stor överraskning. I normalfallet har till exempel en person som är ute och festar och röker cannabis inga avsikter att köra bil. Det kan därför uppfattas som något oberäkneligt och godtyckligt att händelsen kan leda till att körkortet sätts i fara.

Innan Transportstyrelsen ingriper mot körkortet ges du alltså alltid möjlighet att yttra dig. Ofta finns det möjlighet att påverka ingripandet genom ett välformulerad yttrande. Beslutar Transportstyrelsen att återkalla ditt körkort har du dessutom möjlighet att överklaga till allmän förvaltningsdomstol, i första hand till förvaltningsrätten. Genom att ta kontakt med en jurist som kan körkortsjuridiken kan du förbättra dina möjligheter att undvika ett ingripande mot ditt körkort.

Om narkotikabrott

Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet lagfördes 29 500 personer för narkotikabrott 2020. En övervägande majoritet av dessa narkotikabrott har bedömts som lindriga/milda och faller under benämningen ringa narkotikabrott. Narkotikabrottet innefattar bland annat att en person innehar, framställer, säljer eller brukar cannabis, kokain, amfetamin eller någon annan substans som definieras som narkotika.

Brottsbenämningen ringa narkotikabrott tillämpas framförallt på narkotikabrott som avser eget bruk eller där en person innehaft narkotika för egen bruk. Art och mängd av narkotika spelar givetvis in i bedömningen. Starkt beroendeframkallande narkotika såsom heroin bedöms exempelvis hårdare än cannabis. Ett typiskt ringa narkotikabrott kan handla om att en person ertappas av polis med att röka en joint. Personen får lämna urinprov som sedan analyseras. Analysresultatet visar på förekomst av THC-syra, ett ämne som bildas i kroppen vid nedbrytning av cannabispreparat. Även enstaka intag av cannabis kan påvisas i urinen i upp till en vecka.

Narkotikabrott kan leda till fängelse. När det handlar om ringa narkotikabrott – som är den vanligaste formen av narkotikabrott – är det dock vanligt att påföljden blir dagsböter. Ett stort antal av dem som erkänt ringa narkotikabrott och därefter blivit dömda berättar att de aldrig skulle ha erkänt brottet om det visste att en fällande dom kunde leda till ett ingripande mot körkortet. Bötern tycker de flesta går bra att betala. Däremot upplevs ett ingripande mot körkortet ofta som ett betydligt värre straff. Ett förlorat körkort kan för vissa leda till förlorat arbete och att privatekonomin rasar samman.

Transportstyrelsen inleder utredning av körkortshavaren

Anser åklagaren att du är skyldig till narkotikabrottet kan åklagaren i vissa fall utfärda ett strafföreläggande eller väcka åtal i domstol. En fällande dom, såväl som ett godkänt strafföreläggande, innebär att det hamnar uppgifter om brottet i belastningsregistret. Vid en fällande dom angående narkotikabrott skickar domstolen automatiskt domen till Transportstyrelsen som läser igenom domen och tar ställning till om det finns anledning att se över ditt körkortsinnehav. Även polisen är skyldig att underrätta Transportstyrelsen om en mängd olika brott som begåtts av enskilda, bl.a. narkotikabrott.

Transportstyrelsen kan även inleda en utredning innan du blivit dömd för brottet. När en person är skäligen misstänkt för narkotikabrott registreras detta i ett misstankeregister som Transportstyrelsen kan ta del av. Ett körkort kan återkallas interimistiskt (så kallat tillsvidarebeslut) redan innan det finns en fällande dom.

Återkallelsegrunden opålitlighet i nykterhetshänseende

I körkortslagen finns en möjlighet för Transportstyrelsen att ingripa mot ett körkort om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Hos Transportstyrelsen kan du läsa mer om samtliga återkallelsegrunder.

Transportstyrelsen är skyldig att genomföra en utredning om det finns anledning att anta att en person inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort. När en person till exempel blivit dömd för narkotikabrott kan Transportstyrelsen inleda en utredning eftersom det då föreligger en indikationer på att personen är olämpligt som förare.

Enligt statistik från Transportstyrelsen återkallades mellan 2018-2020 4155 körkort på grund av att körkortshavaren ansågs opålitlig i nykterhetshänseende. Opålitlighet i nykterhetshänseende innebär inte att körkortshavaren är alkoholist eller drogberoende, utan enbart att det finns anmärkningar mot personens nykterhet. En anmärkning kan till exempel ha sin bakgrund i att personen blivit dömd för ringa narkotikabrott eller att personen blivit “lobbad” (omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. ”LOB”). Om du är intresserad av att läsa mer om hur körkortet kan påverkas vid omhändertaganden enligt LOB kan du läsa vårt tidigare inlägg om detta här.

När en person har ett medicinskt hinder mot att inneha körkort, exempelvis på grund av alkoholmissbruk eller narkotikaberoende, sker återkallandet på en annan grund i körkortslagen som inte ska förväxlas med opålitlighet i nykterhetshänseende. Du kan läsa mer om medicinska hinder för körkort i ett annat inlägg här.

Transportstyrelsens utredningen i den här typen av ärenden ska belysa personens livsföring och ge en bild av orsakerna till omhändertagandet och en grund för bedömning av risken för vidare misskötsamhet i nykterhetshänseende. Utredningen ska vidare ge en helhetsbild av personen och den situation som denne befinner sig i. Utredningen är ofta omfattande och kan innebära att Transportstyrelsen läser brottmålsdomar, frivårdsyttranden, LOB-rapporter och läkarintyg. Vidare tar Transportstyrelsen ofta hjälp av en socialnämnd för att genomföra en utredning om personens livssituation.

Utredning av socialnämnden vid narkotikabrott

När en utredning inleds skickar Transportstyrelsen hem ett brev till den som är föremål för utredning. I brevet kan det exempelvis framgå att Transportstyrelsen utreder personens förutsättningar för att ha körkort eftersom denne blivit dömd för narkotikabrott. Vidare kan det framgå att Transportstyrelsen kontaktat socialnämnden där personen är folkbokförd och att denne kan bli kallad till samtal till socialnämnden gällande personens nykterhets- och drogförhållanden.

Socialnämnden ombeds i regel att lämna ett yttrande till Transportstyrelsen. I brevet kan personen även bli upplyst om att Transportstyrelsen kan kräva läkarintyg för att styrka ett nyktert och drogfritt levnadssätt, om personen inte medverkar i socialnämndens utredning. Ett sådant läkarintyg innefattar flera provtagningar.

Socialnämndens utredning är ofta av stor betydelse för att avgöra om du är lämplig som körkortsinnehavare. Om du är föremål för utredning bör du därför medverka i största möjliga utsträckning och noga förbereda dig på vilka frågor som kan komma att ställas. Visar utredningen att du lever ett ordnat och skötsamt liv förbättras dina möjligheterna att behålla körkortet. I bästa fall leder en positiv utredning till att Transportstyrelsen avskriver ärendet, och därmed inte återkallar körkortet.

Yttrandet kan ha stor betydelse

Visar Transportstyrelsens utredning att det finns flera nykterhetsanmärkningar mot dig som körkortshavare kan Transportstyrelsen skicka iväg en underrättelse till dig. I underrättelsen redogörs det för vilka anmärkningar som finns, exempelvis att du blivit dömd för narkotikabrott vid flera tillfällen eller/och att du blivit omhändertagen enligt LOB. Vidare framgår det i underrättelsen att Transportstyrelsen överväger att ingripa mot körkortet men att du först ges möjlighet att yttra sig.

Genom att bemöta och förklara uppgifterna som framkommer i utredningen är det i många fall möjligt att undvika en återkallelse av körkortet. Det är inte ovanligt att uppgifterna i underrättelsen är direkt felaktiga vid en närmare granskning. Som exempel kan nämnas att uppgifter i polisförhör och polisrapporter ofta inte stämmer med körkortshavarens egna upplevelser. Här ska det särskilt beaktas att uppgifter som lämnats i förhör vid berusat/påverkat tillstånd inte ska läggas till grund för bedömningen om körkortshavaren tar tillbaka uppgifterna.

I yttrandet är det vidare av betydelse att redogöra för din livssituation för att visa att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende. Eftersom det är långa spärrtider när körkortet återkallas på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende är det viktigt att du ser till att formulera ditt yttrande så bra som möjligt. I vart fall om du har stort behov av ditt körkort.

Avskrivning, återkallelse eller varning vid narkotikabrott

När yttrandet kommit in till Transportstyrelsen och utredningen avslutats ska Transportstyrelsen fatta ett beslut. Anser Transportstyrelsen – utifrån det som framkommit i utredningen – att det finns risk för fortsatt misskötsamhet kommer körkortet återkallas med en spärrtid.

Kan jag få körkortet återkallat om jag bara tagit narkotika vid ett tillfälle?

Det korta svaret är nej. Ett eller två tillfällen av narkotikabruk leder i regel inte till något ingripande. Utredningen läggs då ned. Dock kan ett fall av narkotikabruk tillsammans med andra nykterhetsanmärkningar, såsom omhändertagande enligt LOB, leda till ingripande.

Ett alternativ till återkallelse är att du tilldelas en varning. En varning är ett mildare ingripande som innebär att du får behålla körkortet, men att du däremot riskerar att få det återkallat vid ett senare tillfälle om flera nykterhetsanmärkningar blir kända för Transportstyrelsen. Skäl för att ge varning kan exempelvis vara att du vidtagit konkreta åtgärder för att förbättra din situation, exempelvis flyttat till en annan ort, bytt arbete eller flyttat hem till familjen. Från praxis finns det även exempel där körkortshavarens behov av körkort beaktats som särskilt skäl för att tilldela varning.

Visar utredningen att det inte föreligger någon risk för vidare misskötsamhet, exempelvis beroende på att det endast går att påvisa enstaka nykterhetsanmärkningar, avskrivs ärendet utan att det varken blir någon återkallelse eller varning.

Spärrtiden blir normalt sett 12 månader från senaste narkotikabrott

Vid återkallelse blir spärrtiden i normala fall 12 månader – räknat från senaste nykterhetsanmärkningen. Den senaste nykterhetsanmärkningen kan exempelvis vara när du senast blev omhändertagen enligt LOB eller begick ett narkotikabrott. Eftersom den senaste nykterhetsanmärkningen kan ligga en tid tillbaka blir det faktiska spärrtiden för det mesta kortare spärrtid än 12 månader.

För att få tillbaka körkort efter spärrtiden krävs att du har ansökt om och beviljats nytt körkortstillstånd, samt – i de fall spärrtiden är längre än 12 månader – att ett nytt körkortsprov erlagts (kunskapsprov och körprov). För att erhålla körkortstillstånd krävs bl.a. att du inte anses opålitlig i nykterhetshänseende. Det är därför viktigt att den som fått körkortet återkallat sköter sig under spärrtiden genom att exempelvis inte bruka narkotika på nytt. Det kan bli besvärligt att få tillbaka körkortet om du missköter dig under spärrtiden.

Transportstyrelsen beslut kan överklagas

Många är helt beroende av körkortet för att klara sin försörjning. För den som är beroende av körkortet i sitt arbete kan ett förlorat körkort under flera månader medföra uppsägning från arbetsgivaren. Om Transportstyrelsen beslutar att återkalla körkortet finns det dock möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol, i första hand till förvaltningsrätten. Ett framgångsrikt överklagande kan leda till att förvaltningsrätten antingen upphäver Transportstyrelsens beslut eller ändrar beslutet på så sätt att en varning istället tilldelas. Genom att kontakta en jurist som kan körkortsjuridik kan du förbättra dina möjligheter att nå framgång med ditt överklagande.

Du kanske även är intresserat av följande blogginlägg:

» Omhändertagande enligt LOB kan leda till återkallat körkort

Litteratur: prop. 1975/76:113 Om ändring i Brottsbalken mm, prop. 1975/76:155. om vissa körkortsfrågor, RÅ 83 2:10 och RÅ 1986 ref. 113.

Fast pris körkortsärende – yttrande/överklagande
– från 2995 kr ink. moms*

*Läs mer om våra tjänster och priser här

Behöver du hjälp med att skriva ett yttrande?

Vill Transportstyrelsen ingripa mot ditt körkort?