Vinterkörning: skrapa rutorna eller riskera vårdslöshet i trafik

Vinterns ankomst för med sig kyliga morgnar och isbelagda bilrutor. Att noggrant skrapa rutorna är mer än bara en morgonrutin. Många slarvar med att skrapa rutorna vilket inte bara hotar trafiksäkerheten utan också kan leda till allvarliga juridiska konsekvenser eftersom man kan bli dömd för vårdslöshet i trafik och förlora körkortet i flera månader. Många av våra klienter chockas av den stränghet lagen tillämpar i dessa ärenden och förstår inte att oskrapade rutor kan ha så pass omfattande följder. Det här inlägget syftar till att klargöra riskerna för ditt körkort om du stoppas av polisen för otillräckligt skrapade rutor. Vi har tidigare diskuterat vårdslöshet i trafik i ett annat inlägg, som du kan läsa här. Vi hoppas att inlägget tjänar som en viktig påminnelse om att noggrant skrapa rutorna, undvika onödiga risker och upprätthålla säkerheten på vägarna. Tveka inte att kontakta Polemikum Juridik om du behöver juridisk hjälp för att formulera ett övertygande yttrande till Transportstyrelsen och därmed öka möjligheterna att reducera spärrtiden. Vi står redo att erbjuda vår expertis och stöd i körkortsfrågor.

skrapa rutor vårdslöshet i trafik

Fallet med Johan: vårdslöshet i trafik och förlorat körkort

Ett fall vi tidigare arbetat med lyfter särskilt fram betydelsen av något så vardagligt som att skrapa bilrutorna på vintern. Detta exempel från verkligheten ger oss lärdomar om de allvarliga konsekvenserna av att förbise denna enkla åtgärder. Låt oss ta en närmare titt på denna händelse och dess rättsliga följder.

Det var en kall vintermorgon i januari. En förare från en liten stad i södra Sverige, vi kan kalla honom ”Johan”, stod inför utmaningen att skrapa sin lastbil fri från frost och is. Johan hade bråttom att komma till jobbet och bestämde sig för att bara skrapa en liten del av sin framruta. Han antog att den begränsade sikt han skrapat fram var tillräcklig för att säkert navigera genom trafiken. Dessutom räknade han med att bilens värmefläkt snart skulle slå på och effektivt smälta bort den återstående isen på rutan.

När Johan kom ut på motorvägen blev han stoppad av Polisen för att ha kört med otillräckligt skrapade rutor. Detta ledde till att han blev misstänkt för vårdslöshet i trafik, en överträdelse av 1 § 1 stycket trafikbrottslagen (1951:649). Tre månader senare blev det åtal i tingsrätten. Åklagaren underströk i sitt resonemang vikten av full sikt för alla förare och hur chaufförens agerande hade skapat en potentiellt farlig situation på vägen. Domstolen anförde:

“Att framföra ett fordon trots att sikten är starkt begränsad bör typiskt sett vara en omständighet som kan anses utgöra ett sådant medvetet risktagande som kan leda till ansvar för vårdslöshet i trafik”

Tingsrätten ansåg att de bilder som åklagaren åberopat gav ett tydligt stöd åt att sikten framåt varit kraftigt begränsad och fann Johan skyldig till vårdslöshet i trafik. Domstolen beslutade även om en påföljd i form av dagsböter.

Mer än ett år senare fick Johan ett oväntat beslut från Transportstyrelsen om att hans körkort skulle återkallas i två månader. För Johan framstod det nästan overkligt att en händelse han betraktade som avslutad och för länge sedan glömd kunde resultera i så allvarliga konsekvenser så långt senare. Johan vände sig till Polemikum Juridik för att överklaga Transportstyrelsens beslut. Som företagare med två aktiva bolag och familjefar var hans körkort avgörande för att hantera både arbete och familjeliv.

Framgångsrikt överklagande sänkte Johans spärrtid

När Polemikum Juridik tog emot beslutet från Transportstyrelsen om att återkalla Johans körkort, analyserade vi noggrant situationen utifrån den vanliga praxisen där spärrtider för liknande förseelser oftast ligger på 4 månader. Med vetskapen om att Transportstyrelsen ibland ger en ”rabatt” på spärrtiden i ärenden där det har gått lång tid sedan förseelsen, noterade vi att de redan hade gjort detta i Johans fall. Trots detta, bedömde vi att rabatten inte fullt ut tog hänsyn till Johans akuta behov av körkort för att driva sina företag.

Med dessa överväganden i åtanke beslutade vi på Polemikum Juridik atttillsammans med Johan överklaga Transportstyrelsens beslut. Vi framhöll att Johans behov av körkortet för att driva sina företag inte hade beaktats tillräckligt. Vårt mål var att få Transportstyrelsen att ytterligare sänka spärrtiden för att minska påverkan för Johan.

Som ett resultat av vårt överklagande, och efter att ha övervägt de argument vi lagt fram, beslutade Transportstyrelsen att självmant sänka spärrtiden till den lägsta möjliga, vilket är en månad. Detta beslut från Transportstyrelsen var ett viktigt erkännande av de argument vi lyfte fram i Johans fall.

Förvaltningsrätten, som granskade ärendet efter vårt överklagande, fastställde Transportstyrelsens ändrade beslut. Detta var en stor framgång för Johan eftersom det säkerställde att han bara skulle vara utan sitt körkort i en månad, vilket avsevärt minskade de negativa konsekvenserna för hans arbete och familjeliv.

Sammanfattning: vikten av skrapade rutor

Avslutningsvis är det viktigt att framhålla hur betydelsefullt det är att alltid skrapa bilrutorna ordentligt under vintern. Johans fall illustrerar tydligt att försummelse av denna enkla men kritiska åtgärd kan leda till att man blir dömd för vårdslöshet i trafik och får en spärrtid på körkortet. Johan fick en ovanligt kort spärrtid eftersom det hade gått lång tid mellan förseelse och beslut, samt att han hade stort behov av körkortet i arbete. Normalt kan man dock förvänta sig spärrtider på fyra månader eller mer för oskrapade rutor. 

Det är viktigt att inte underskatta betydelsen av att yttra sig i dessa ärenden. Ett välformulerade yttrande kan bidra till att påverka och potentiellt minska spärrtiden. För de som behöver hjälp med att formulera sig, eller vill överklaga beslut de är missnöjda med, står Polemikum Juridik till er tjänst. Kontaka oss här. Vårt arbete med Johans fall visar att det kan vara möjligt att framgångsrikt argumentera för en minskad spärrtid. Polemikum Juridik är här för att stödja dig i körkortsrelaterade ärenden och se till att din röst hörs. Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar i trafiken på allvar och att alltid skrapa rutorna noggrant för att undvika risker och upprätthålla säkerheten på vägarna.

Fast pris körkortsärende – yttrande/överklagande
– från 3495 kr ink. moms*

*Läs mer om våra tjänster och priser här