Återkallelse av Taxilegitimation – Ditt yttrande kan påverka

En återkallelse av en taxilegitimation får för det mesta förödande konsekvenser för den som drabbas. Vid en vanlig körkortsåterkallelse kan spärrtiden bli så kort som en månad, men vid återkallelse av en taxilegitimation blir spärrtiden (eller “olämplighetstiden” som det mer formellt heter) minst tre år. Det innebär i praktiken att den som drabbas måste byta yrke för att kunna försörja sig. 

Det är Transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av en taxilegitimation. Innan Transportstyrelsen fattar beslut får du alltid möjlighet att yttra dig. Här kan du ha stor möjlighet att påverka. Med beaktande av de förödande konsekvenser en återkallelse kan få är det viktigt att du agerar skyndsamt och tar den tid som krävs för att skriva ett så bra yttrande som möjligt. Om du känner dig osäker på vad du bör lyfta fram i yttrandet kan du ta hjälp av en jurist som specialiserar sig på den här typen av ärenden. Genom att skriva ett bra yttrande har du möjlighet att påverka Transportstyrelsens beslut.

taxilegitimation

Hur många taxilegitimationer återkallas varje år?

Om du vill arbeta som taxiförare måste du ha taxilegitimation. Det gäller även om du ska köra passagerare i mer moderna taxiformer såsom åt Uber eller Bolt. För att få taxilegitimation måste du uppfylla vissa krav, bland annat ska du genomföra teori- och körprov. Det ställs även medicinska krav och krav på laglydnad. Det är Transportstyrelsen som prövar en ansökan om taxilegitimation. 

Den 31 december 2021 fanns det 77 336 giltiga taxiförarlegitimationer i Sverige. År 2020 återkallade Transportstyrelsen 682 taxiförarlegitimationer och 2021 var antalet 571. År 2020 utdelades 581 varningar och 2021 var antalet 800. Hundratals taxiförare får alltså varje år sin legitimation återkallad. Även om en varning är ett mildare ingripande kan det komma att påverka framtida återkallelsebeslut i negativ riktning. 

Vad kan leda till återkallelse av taxilegitimation?

En taxilegitimation kan återkallas av tre skäl. För det första kan återkallelse ske om taxiföraren på grund av brottslig gärning eller andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som taxiförare. De andra två skälen omfattar situationer där taxiföraren inte uppfyller de medicinska kraven eller följer ett föreläggande om att inkomma med läkarintyg.

Återkallelse på grund av brott och andra missförhållanden

Ett skäl för Transportstyrelsen att återkalla taxilegitimationen är alltså om taxiföraren gjort sig skyldig till brott och andra missförhållanden. Man menar här att lämplighetskravet, eller vandelskravet som det också kallas, inte längre än uppfyllt. För att återkallelse ska ske krävs att händelserna rubbar förtroendet för föraren att ansvara för passagerare. För passagerarnas trygghet är taxiförarens pålitlighet, ärlighet och yrkesskicklighet av stor betydelse. När Transportstyrelsen utreder en återkallelse går de så långt som fem år tillbaka i tiden. Även händelser som inträffar innan föraren fick sin taxilegitimation kan beaktas.

I praxis har alla möjliga händelser ansetts påverka taxiföraren lämplighet att inneha taxilegitimation. Tidningen Transportarbetaren granskade samtliga återkallelser av taxilegitimationer under åren 2013-2014. Granskningen visade att återkallelserna ofta skett på grund av grova brott. 

I punktlistan nedan följer ett urval av de brott och andra förseelser som beaktats i praxis vid en återkallelsesituation. Som framgår av listan kan allt från otäcka våldsbrott till parkeringsanmärkningar ligga taxiföraren till last. Brott direkt kopplade till taxiverksamheten såsom att man ej följt regler gällande taxameter bedöms ofta hårt.

Brott som kan leda till att taxilegitimationen återkallas

 • Misshandel
 • Olaga hot
 • Fortkörning
 • Sexuellt tvång
 • Våldtäkt
 • Köp av sexuella tjänster
 • Brott mot regler om taxameterutrustning
 • Egenmäktigt med barn
 • Äktenskapstvång 
 • Ofredande
 • Kränkande fotografering
 • Rattfylleri 
 • Narkotikabrott 
 • Olovlig körning
 • Ej följt regler om vilotider
 • Parkeringsanmärkning
 • Ej iakttagit väjningsplikt
 • Urkundsförfalskning 
 • Vapenbrott
 • Rödljuskörning
 • Skadegörelse
 • Rattsurfande
 • Bilbältesförseelse
 • Otillåten omkörning/sidledsförflyttning
 • Ej haft taxilegitimation synlig för passagerare 
 • Övergrepp i rättssak
 • Svarttaxiverksamhet

Är det möjligt att komma undan med en varning?

Om missförhållandena taxiföraren gjort sig skyldig till inte är så allvarliga kan Transportstyrelsen i stället för att återkalla taxilegitimationen meddela en varning. Vid varje ingripande ska Transportstyrelsen göra en bedömning utifrån de unika omständigheter som gäller för det specifika ärendet. Det innebär till exempel att brottet misshandel i vissa situationer kan leda till återkallelse och i andra situationer anser Transportstyrelsen att det räcker med en varning. Faktorer som beaktas är bland annat om taxiföraren har en eller flera anmärkningar mot sin laglydnad och om brottet begåtts i tjänst eller på fritiden. En misshandel riktad mot en passagerare bedöms i regel strängare än om den riktats mot någon annan.

I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen ansåg domstolen att det var tillräckligt att tilldela en förare som misshandlat sin fru en varning. När misshandeln har riktats mot passagerare har dock i regel domstolarna ansett att taxilegitimationen ska återkallas. Att vara hårdhänt mot bråkiga passagerare kan alltså få allvarliga konsekvenser för taxiförarens försörjningsmöjligheter.

Hur länge är taxilegitimationen återkallad?

Om taxilegitimationen återkallas på grund av att lämplighetskravet inte längre är uppfyllt, det vill säga på grund av brott och liknande, kommer Transportstyrelsen bestämma en olämplighetstid på mellan tre och fem år. Under olämplighetstiden är det inte möjligt att ansöka om ny taxilegitimation. När det gäller just återkallelsetiden är det stor skillnad mellan vanlig körkortsåterkallelse och återkallelse av taxilegitimation. Ett vanligt körkort kan återkallas i som lägst en månad. För taxilegitimation gäller dock minst tre år. De långa olämplighetstiderna för taxilegitimationerna innebär att den som drabbas oftast hamnar i en livskris där försörjningsmöjligheten helt har sopats bort från en dag till en annan. En stor del av alla taxiförare har dessutom utländsk bakgrund och har inte lika lätt att ställa om och hitta andra arbeten på arbetsmarknaden.

Vad är skillnaden mellan återkallelse av körkort och taxilegitimation?

För att köra taxi krävs att både taxilegitimation och körkort är giltigt. Det innebär att om du drabbas av en återkallelse av ditt körkort, på grund av till exempel en fortkörning, så kan du inte fortsätta köra taxi enbart med din giltiga taxilegitimation. Omvänt gäller att du kan fortsätta köra bil privat med ditt giltiga körkort även om du blir av med taxilegitimationen. Återkallelse av körkort respektive taxilegitimation är således två helt olika saker. 

Typiskt sett hanteras rena trafiköverträdelser inom ramen för ett vanligt körkortsingripande och påverkar inte taxilegitimationen. En fortkörning på 35 km/h på motorväg leder således typiskt sett till en spärrtid på två månader. Under den tiden kan du varken köra taxi eller bil i andra sammanhang. När spärrtiden går ut får du tillbaka ditt körkort och kan då börja köra både taxi och privat som vanligt igen.

I vissa fall kan dock även rena trafiköverträdelser påverka taxilegitimationen. Det gäller om överträdelserna påverkar din lämplighet som taxiförare. Eftersom Transportstyrelsen går så långt som fem år tillbaka i tiden när den ska fattas beslut om återkallelse av taxilegitimation kan även gamla fortkörningar och andra trafikförseelser ligga dig till last och påverka beslutet i negativ riktning. Som taxiförare är det alltså av största vikt att sköta sig i trafiken och inte dra på sig onödig trafikförseelser.

Kan yttrandet påverka?

Innan Transportstyrelsen ingriper mot din taxilegitimation får du möjlighet att yttra dig. Yttrandet kan få stor betydelse för Transportstyrelsens beslut. Ett bra yttrande kan i vissa fall leda till att ingripandet stannar vid en varning eller att ärendet helt avskrivs. Här är det viktigt att gå igenom ärendet noggrant och inte lämna något åt slumpen. Varje ärende är unikt och det är omständigheterna i det enskilda ärendet som blir avgörande för Transportstyrelsens beslut. Eftersom Transportstyrelsen ger väldigt kort om tid för att inkomma med yttrande är det ofta svårt för en vanlig privatperson att sätta sig in i alla relevanta omständigheter. Om du inte vet vad du ska lyfta fram i yttrandet kan det vara en god idé att ta hjälpa av en jurist som specialiserar sig på körkortsjuridik.

Behöver du hjälp med att skriva ett yttrande?

Om du vill ha professionell juridisk hjälp med att skriva ett yttrande kan du vända dig till Polemikum Juridik. Vi specialiserar oss på körkortsjuridik och har stor vana av att agera ombud mot Transportstyrelsen. De som vänder sig till Polemikum Juridik har en sak gemensamt och det är att de alla har ett väldigt stort behov av körkort.

När vi skriver ett yttrande inhämtar vi en fullmakt från dig så att du slipper skicka in yttrandet själv. Vi arbetar nästan uteslutande med fasta priser så att du som klient ska känna dig trygg med vad det kommer kosta i slutändan. Tack vare en hög grad av specialisering kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser. Ta kontakt med oss här.

Läs mer: RÅ 2008 ref 49

Fast pris taxiärende – yttrande/överklagande
– från 3995 kr ink. moms*

*Läs mer om våra tjänster och priser här

Behöver du hjälp med att skriva ett yttrande?

Vill Transportstyrelsen ingripa mot din taxilegitimation?